اخبار و اطلاعیه

سفر زیارتی یک روزه به قم و جمکران

در این سفر کارکنان واحدهای مددکاری، روانشناسی، اداری و پرستاری در معیت مدیران مربوطه توانخواهان عزیز را همراهی نمودند.